Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εισαγωγή                                                                                                                                           

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020) βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων και βασίζεται στις αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας.

Η συμμετοχή οποιουδήποτε ατόμου στη σχολική ζωή σημαίνει αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή και σχολαστική τήρηση του σχολικού κανονισμού, στο σύνολό του.1. Όμιλοι Αριστείας,  Δημιουργικότητας  και  Καινοτομίας


Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας εκπαιδευτικών ομίλων
 


Δημιουργία και λειτουργία των ομίλων

 1. Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών, τόσο των μαθητών των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Σ και ΠΕΙ.Σ.) όσο και άλλων σχολείων της δημόσιας εκπαίδευσης δημιουργούνται όμιλοι αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας οι οποίοι λειτουργούν μετά τη λήξη των μαθημάτων του ημερησίου ωρολογίου προγράμματος.

 2. Σκοπός των εκπαιδευτικών ομίλων είναι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας, η προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας. Στο πλαίσιο λειτουργίας τους αξιοποιούνται σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογίες και μέσα διδασκαλίας, αναπτύσσεται καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό και υλοποιούνται συνεργασίες με Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα, Ιδρύματα κ.ά. Οι όμιλοι αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, τα νέα γνωστικά αντικείμενα όπως η αστρονομία, η ρομποτική κ.λπ. καθώς και λοιπά πεδία όπως τα εικαστικά, ο αθλητισμός κ.ά.

 3. Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. αποφασίζει για τη δημιουργία και την λειτουργία των ομίλων μετά από πρόταση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων. Ειδικότερα προς το τέλος του διδακτικού έτους και εντός του μηνός Ιουνίου, οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν όμιλο, υποβάλλουν την πρότασή τους στο Σύλλογο Διδασκόντων του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Στη συνέχεια ο Σύλλογος Διδασκόντων εισηγείται για τις προτάσεις των ομίλων των εκπαιδευτικών στο ΕΠ.Ε.Σ.. Το ΕΠ.Ε.Σ. αποφασίζει για τη δημιουργία των ομίλων με βάση την εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε σχολικού έτους και αναρτά τον πίνακα με τους εν λόγω ομίλους στην ιστοσελίδα του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

 4. Οι δηλώσεις/αιτήσεις ενδιαφέροντος για συμμετοχή των μαθητών στους ομίλους υποβάλλονται στη διεύθυνση του σχολείου από τους ασκούντες την γονική μέριμνα με την έναρξη κάθε σχολικού έτους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που ορίζονται από το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. Η επιλογή των μαθητών ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους και ταυτόχρονα γίνεται η έναρξη της λειτουργίας του κάθε ομίλου η οποία ολοκληρώνεται με το πέρας του διδακτικού έτους.2.Προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των εκπαιδευτικών ομίλων

Στις προτάσεις των εκπαιδευτικών  για την δημιουργία ομίλων θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια:

 • ο τίτλος του ομίλου
 • οι θεματικές του ομίλου
 • οι διδακτικές ώρες του ομίλου ανά εβδομάδα και το προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα (ημέρα/ώραα έναρξης/ώρα λήξης)
 • τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις) η διδακτική μεθοδολογία
 • το αναλυτικό πρόγραμμα το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του σε ετήσια βάση (Οκτώβριος – Μάιος ή Ιούνιος)
 • το προτεινόμενο διδακτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό)
 • ο χώρος λειτουργίας του ομίλου
 • ο τρόπος επιλογής μαθητών
 • ο αριθμός, οι εκπαιδευτικοί ανά κλάδο και ειδικότητα
 • η τάξη ή οι τάξεις των μαθητών
 • οι συνεργασίες με εκπαιδευτικά/μορφωτικά ιδρύματα, οργανισμούς, σχολεία, φορείς ή πρόσωπα (π.χ. ειδικούς επιστήμονες, καλλιτέχνες)
 • οι εκπαιδευτικές επισκέψεις
 • ο τρόπος αξιολόγησης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων
 • τα παραδοτέα που θα υποβληθούν με την ολοκλήρωση του ομίλου
 • ο τρόπος αξιολόγησης του ομίλου.3. Αριθμός μαθητών, παρακολούθηση, ωράριο λειτουργίας

 • Μέχρι την 30ή Ιουνίου κάθε σχολικού έτους δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του σχολείου οι προτεινόμενοι όμιλοι, το αναλυτικό πρόγραμμα και οι προϋποθέσεις εισαγωγής των μαθητών σ’ αυτούς. Δηλώσεις ενδιαφέροντος από τους μαθητές υποβάλλονται μέχρι 20/9 στη διεύθυνση του σχολείου.

 • Το σχολείο  αφιερώνει  3  διδακτικές  ώρες αν τμήμα στην  αρχή  του  σχολικού  έτους  ώστε  να  παρουσιαστούν  επαρκώς  η  θεματολογία  και  οι  στόχοι  των  Ομίλων  σε  όλους  τους  μαθητές  του  σχολείου.

 • Αμέσως μετά  την  παρουσίαση  των  Ομίλων  αρχίζει  να  προσμετράται  ο  χρόνος  που  έχουν  οι  μαθητές  για  να  δηλώσουν  την  πρόθεσή  τους  να  συμμετέχουν  σε  έναν  ή δύο  Ομίλους.

 • Μετά την  λήξη της   προθεσμίας  για  τις  δηλώσεις  των  μαθητών  για  τη  συμμετοχή  τους  στους  Ομίλους,  σχηματίζεται  το  πρόγραμμα  των  Ομίλων  για  την  τρέχουσα  σχολική  χρονιά.

 • Η επιλογή των μαθητών των ομίλων ολοκληρώνεται έως 30/9 του κάθε σχολικού έτους. Η λειτουργία τους ξεκινά την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται με το πέρας του σχολικού έτους (τηρούνται οι σχολικές αργίες που ισχύουν για το υπόλοιπο σχολικό πρόγραμμα).

 • Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία ενός ομίλου ορίζεται στους 11 και ο μέγιστος στους 20. Η τυχόν υπέρβαση του ορίου των 20 μαθητών, λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών που αφορούν στο πρόγραμμα και τη λειτουργία του ομίλου, προϋποθέτει επαρκή αιτιολόγηση από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό.

 • Οι όμιλοι, ανάλογα με το περιεχόμενο και τους στόχους τους, μπορεί να προσφέρονται σε μαθητές μίας, ή περισσότερων τάξεων.

 • Ένας μαθητής μπορεί να συμμετάσχει σε δύο ομίλους κατ’ ανώτατο όριο.

 • Η επιλογή των μαθητών γίνεται με δοκιμασίες ανίχνευσης δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων ανάμεσα στους μαθητές του σχολείου και των γειτονικών σχολείων, εκτός και εάν ο υπεύθυνος του ομίλου προτείνει αιτιολογημένα άλλες διαδικασίες επιλογής.

 • Οι όμιλοι λειτουργούν μετά το κανονικό ημερήσιο πρόγραμμα σε ωράριο που καθορίζει κάθε σχολείο. Η λειτουργία τους όμως δεν κρίνεται σκόπιμο να ξεκινά μετά τις 14.30μμ. Στην περίπτωση που υπάρχει τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν στην αίθουσα μελέτης και να αξιοποιήσουν το διαθέσιμο χρόνο τους έως την έναρξη του εκπαιδευτικού ομίλου.

 • Το ελάχιστο εβδομαδιαίο ωράριο λειτουργίας ενός ομίλου είναι οι δύο διδακτικές ώρες και το μέγιστο οι 4 ώρες.

 • Επαρκής θεωρείται η λειτουργία ενός ομίλου αν πραγματοποιούνται κατ’ ελάχιστο 40 ώρες ετησίως, για τους ομίλους με δίωρη εβδομαδιαία λειτουργία και 80, για τους ομίλους με τετράωρη εβδομαδιαία λειτουργία.

 

Για να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή των μαθητών στον όμιλο απαιτείται: 

α) η συστηματική παρακολούθηση (ο μαθητής δεν μπορεί να απουσιάσει πάνω από 8 ή 16 διδακτικές ώρες ετησίως, ανάλογα με το αν η διάρκεια του προγράμματος είναι 40 ή 80 ώρες)

β) Κάθε  εβδομάδα  η  πραγματοποίηση  του  Ομίλου  προσμετρά  2  διδακτικές  ώρες. Εάν  απουσιάζει  μαθητής/τρια  καταχωρούνται  2  απουσίες.

γ) η εκπόνηση εργασιών ή και η πραγματοποίηση οποιουδήποτε άλλου έργου τους ανατεθεί από τον υπεύθυνο/ους του ομίλου.

Μαθητές που δεν ανταποκρίνονται συστηματικά στις παραπάνω υποχρεώσεις χάνουν το δικαίωμα συνέχισης της παρακολούθησης των εργασιών του ομίλου.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ομίλου ο μαθητής παίρνει πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής.